ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven

Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2023. Lovens formål er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Videre, er lovens formål å sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheters anstendige arbeidsforhold. Loven bygger på OECD`s retningslinjer for flernasjonale selskaper og FN`s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Virksomhetens arbeid etter åpenhetsloven skal være en kontinuerlig prosess, der det sentrale er å skape gode rutiner for aktsomhetsvurderinger og oppfølging av disse. Lovens tre plikter er å;

  1. Gjennomføre aktsomhetsvurderinger (§ 4)
  2. Redegjøre årlig for aktsomhetsvurderingene (§5)
  3. Informere enhver ved forespørsel om aktsomhetsvurderingene (§6 og 7)

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i konsernets retningslinjer, styret, ledelse og relevante deler av virksomheten.

Åpenhetsloven slår fast at virksomheter som er omfattet av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. En aktsomhetsvurdering består av seks trinn og arbeidet med vurderingene er en kontinuerlig prosess.

Denne rapporten utgjør Arne Hellestø konsernets årlige offentlige redegjørelse om aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven og redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderingene for samtlige selskaper i konsernet.

Informasjon om Arne Hellestø AS og leverandørkjeden

Arne Hellestø AS er et familieeid konsern, som driver med salg og service av bilmerkene Land Rover, Jaguar og Subaru. Selskapet er lokalisert i egne lokaler på Sola i Rogaland fylke. Pr. juni 2023 er det 35 ansatte i konsernet. Konsernets aktivitet innen bilsalg og verkstedtjenester er samlet i selskapene Bilpaviljongen AS og Hellestø Bilutleie AS. Hovedaktiviteten av salget foregår i Vestlandsområdet. Konsernet kan også tilby lån og leasing produkter, samt forsikring tilknyttet kjøp av nye og brukte biler, gjennom våre forretningsforbindelser på dette området.

Arne Hellestø konsernet har en sentral innkjøpsavdeling som håndterer de største og mest sentrale av konsernets leverandører. Denne innkjøpsavdeling bruker en standardisert innkjøpsprosess som stiller krav og dokumenterer valg av leverandør, i tillegg til leverandøroppfølging. Det er utarbeidet egne avtalemaler og Code of Conduct på dette området. Bilimport selskapene Land Rover, Jaguar og Subaru, som er de viktigste leverandørene for konsernet, har egne retningslinjer på aktsomhetsvurderinger, i tråd med åpenhetsloven. Det vil således også være naturlig for Hellestø konsernet å referere til disse selskapers nettside for mer detaljert gjennomgang på hvordan aktsomhetsloven følges. Vi henviser således til Jaguar.no, Land Rover.no og Subaru.no.

Aktsomhets­vurderinger

1.Forankring av ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og styringssystemer

Dette punktet handler om at Hellestø konsernet vedtar relevante styringsdokumenter for arbeidet og at dokumentene er godt forankret i organisasjonen. Retningslinjene omfatter hele virksomheten, leverandørkjeden og forretningsforbindelser. I tillegg inneholder retningslinjene en beskrivelse av hvilke forventninger og krav som stilles til leverandører og andre forretningsforbindelser.  Ansvar for å utføre arbeidet er plassert og ressurser er tildelt. Retningslinjer/Policy for bærekraftig forretningspraksis er et styringsdokument for konsernet som legger grunnlaget for videre arbeid, og som kan styrke bevissthet og forankring internt og eksternt. Policyen uttrykker hva Hellestø konsernet selv forplikter seg til og er tydelig på hva leverandører og andre forretningsforbindelser kan forvente av oss. Arne Hellestø konsernet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn, og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi arbeide med å rette opp dette og hjelpe til for å gjenopprette skaden, så langt det lar seg gjøre. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkning/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

2.Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Dette handler om å identifisere virksomhetens faktiske og potensielle negative påvirkning eller skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere med vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn.

Aktiviteten i Hellestø konsernet er i all hovedsak import, kjøp og salg av biler, samt tilhørende verkstedtjenester. Konsernet har ingen egen produksjon av biler, men kjøper biler fra seriøse bilprodusenter og forhandlere. Klimautslipp fra biler med forbrenningsmotorer har lenge vært et større problem. Vi i Hellestø systemet har aktivt støttet incentiver som fremmer den helelektriske bilproduksjonen. I dag er flere og flere biltyper i vår bilpark elektriske og vi har fortsatt ambisjoner om fortsatt elbilvekst i alle områder vi opererer i. Forretningsmodeller innen bilproduksjon har en ekspansiv global leverandørkjede. Således vil det være særdeles krevende å identifisere og adressere risiko. Her kan det foreligge flere tusen underleverandører. Ulike råvarer har ulike verdikjeder og flere kritiske råvarer kan kun skaffes fra noen få geografiske områder. Vi skulle tro at mange av bilindustriens mest alvorlige risiki forekommer i råvareleddet. Det arbeides seriøst og aktivt fra bilprodusentenes side for å minimalisere disse risiki og Hellestø har svært liten påvirkningsmulighet for valg av underleverandører i produksjonsleddet. Vi henviser til den enkelte bilprodusents egne retningslinjer på hvordan de forholder seg til kritiske underleverandører og oppfølging av disse i sine egne redegjørelser.

Verksted er ikke vektet som en spesiell risiko utsatt sektor i Norge. Imidlertid, kan mindre verksteder ha risiko for irregulære arbeidsforhold med lave lønninger ol. Hos Hellestø har vi gode arbeidsforhold for våre verkstedsmedarbeidere og vi følger alltid gjeldende lover og regler. Lærlinger gjennomgår solid opplæring og oppfølging av kyndige senior medarbeidere innen avdelingen. Dette er også forankret i Code of Conduct.

3.Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Stanse, forebygge eller redusere faktisk og potensiell negativ påvirkning handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god og systematisk måte.  Her vil Hellestø bruke sin innflytelse og påvirkningsmulighet for å få våre leverandører og andre forretningsforbindelser til å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning. Vi vil videre gi nødvendige opplysninger om mål, status på fremdrift og beskrive tiltak som er iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø. Vår innkjøpsrutine skal bidra til en bærekraftig forretningspraksis. Våre retningslinjer for valg av leverandør skal ikke kun basere seg på pris, men også leverandørens etterlevelse av etiske retningslinjer, sertifiseringer, samarbeid og produksjonsland skal også vektlegges. I tillegg skal vi gjøre oss kjent med leverandørenes egne rutiner for håndtering av risiko for brudd på menneskerettigheter, dyrevelferd og miljøbelastning.

Høyt fokus på salg og utleie av miljøvennlig biler er også et tiltak som Hellestø konsernet vil prioritere. Vi skal være en bidragsyter til norske myndigheters mål om at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie, så langt det lar seg gjøre. I tillegg skal vi jobbe målrettet for å sikre bærekraft i hele vår virksomhet og verdikjede.

4.Overvåking av gjennomføring og resultater

Dette trinnet handler om å overvåke og vurdere implementeringen og effekten av virksomhetens aktiviteter knyttet til aktsomhetsvurderinger. Det vil si å vurdere om det som gjøres faktisk fungerer. Vi vil innføre systematikk og rutiner på plass for å kunne gjennomføre vurderinger av eget arbeid og kunne presentere evalueringene for ledelse og styret. Slik vil vi kunne vurdere vår konkrete måloppnåelse og kunne dokumentere at arbeidet som gjøres med aktsomhetsvurderingene bidrar til faktiske forbedringer. Vi har latt innkjøpsansvarlig og daglig leder til å ha ansvar for å overvåke effekten av de tiltak som er iverksatt for å håndtere selskapenes vesentlige risiki for skade og negativ påvirkning.

5.Kommunikasjon om hvordan negative konsekvenser er håndtert

Dette trinnet handler både om å kommunisere eksternt til interessenter, samt til parter som kan være eller er berørt av virksomhetens påvirkning på mennesker, dyr, samfunn eller miljø. Dette vil Hellestø organisasjonen gjøre via e-post, teams møter og fysiske møter, samt leverandøroppfølging. Kommunikasjonen vil inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter vi oppnådde av tiltakene og aktivitetene. Vi har publisert våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis på våre nettsider. Selskapet har planer m å opprette egen e-postadresse for henvendelser. Vi er opptatt av å være åpne om de utfordringer vi ser, og som vi selv er en del av. Dersom du har spørsmål om hvordan Hellestø konsernet håndterer åpenthetsloven, vennligst kontakt oss på post@hellesto.no

6.Gjennomretting der dette er påkrevd

Dersom Hellestø konsernet finner ut at vi har forårsaket eller bidratt til skade, håndteres den negative påvirkning gjennom å sørge for, eller samarbeide om, gjennomoppretting. Hellestø konsernet skal forsøke å gjenopprette situasjonen den berørte personen eller personene ville vært i uten skaden, hvis mulig, og tilrettelegge for gjenoppretting som står i forhold til skadens art og omfang. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.