CODE OF CONDUCT

Code of conduct

Innledning

Arne Hellestø AS er forpliktet til å ivareta alle sine forretningsmessige og øvrige interesser i henhold til gjeldende lovverk og grunnleggende etiske prinsipper. Det er konsernets policy å være en ansvarlig samfunnsaktør. Ulovlige eller uønskede handlinger og adferd av konsernet eller enkeltpersoner assosiert med konsernet kan undergrave konsernets omdømme og integritet. Slike forhold vil ikke bli tolerert.

Det er organisasjonens felles ansvar å sikre samsvar med Code of Conduct. Ansatte oppfordres til å rapportere enhver avvikende hendelse til ledelsen. Innrapportering av avvik og hendelser skal skje uten redsel for represalier eller negative konsekvenser der ansatte rapporterer i god tro.

Hensikt med Code of Conduct og hvem Code of Conduct gjelder for

Konsernets Code of Conduct trekker opp retningslinjer som til enhver tid skal følges nøye av alle enheter, ansatte, ledere og styremedlemmer i samtlige selskaper som inngår i konsernet. Å jobbe i Hellestø skal både være attraktivt og gøy, samtidig som det skal være krevende. Vi skal føle stolthet for arbeidsplassen og utvise respekt for våre kolleger. Samtidig oppmuntrer vi leverandører, rådgivere og øvrige forretningsforbindelser til å holde samme etiske standard. Det er utarbeidet et sett med kjerneverdier som skal bygge oppunder vår organisasjon og være en rettesnor for hvorledes Hellestø konsernet skal oppfattes.

Konsernets kjerneverdier

 • Enkel
  • Det skal være enkelt å forholde seg til Hellestø som organisasjon, så vel for samarbeidspartnere som kunder og medarbeidere.
 • Ansvarlighet og omtanke
  • Hellestø er en ansvarlig og etterrettelig organisasjon og behandler samarbeidspartnere og kunder korrekt. Konsernet skal vise omtanke for alle medarbeidere og omgivelsene både internt og eksternt. Vi skal i tillegg respektere gjeldende lover og regelverk.
 • Inkluderende
  • Hellestø er en inkluderende organisasjon, som utviser respekt overfor andre medmennesker uavhengig av etnisitet, kjønn, trosretning eller seksualitet. Hellestø skaper lagspillere som gjør hverandre gode i hverdagen.
 • Nytenkende
  • Hellestø er en innovativ og ambisiøs organisasjon, som kontinuerlig søker forbedring og utvikling, til beste for eierne, medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.
 • Forretningsetikk og redelighet
  • Konsernet skal utøve god forretningsskikk og forretningsetikk med høy etisk standard i alle aspekter av vår virksomhet på en ryddig, rettferdig og ærlig måte.

Lover og regler

Konsernet skal til enhver tid og i enhver sammenheng operere innenfor gjeldende lover og regler.

Menneske­rettigheter

Vi støtter og har respekt for grunnleggende menneskerettigheter slik de er nedfelt i for eksempel FN`s verdenserklæring om menneskerettigheter. Vi tar ansvar for å ivareta disse rettighetene i all vår virksomhet.

Medarbeidere

I Hellestø tror vi at et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte føler seg verdsatt for sin egenart og trygge på at de fritt kan si sin mening, er til gagn for virksomheten vår. Derfor forventes alle til enhver tid å vise respekt for kolleger og forretningspartnere. Vi bruker ingen tvungen arbeidskraft og vi forholder oss til reglene om ansattes minimumsalder. I Hellestø har vi forpliktet oss til å ha en arbeidsplass med like muligheter, der ansettelse og utvikling er basert på den enkeltes kompetanse, erfaring, prestasjoner og potensial. Konsernet tillater ikke diskriminering på bakgrunn av at en person eller en gruppe personer regnes som mindre egnet på grunn av nasjonal opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, sivilstand, alder, kjønn, rase, etnisk tilhørighet, psykisk eller fysisk funksjonshemning osv.

Vi respekterer vår ansattes rett til å danne og tilhøre fagforeninger og forhandle i fellesskap i tråd med gjeldende lover og regler. Vi bestreber oss på å ha et godt arbeidsmiljø mht. helse, miljø og sikkerhet og forebygge ulykker.

Vi tolererer heller ikke vold, trussel og mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen. Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht relevant lovgivning.

Forretnings­etikk

God forretningsskikk og forretningsetikk er blant konsernets kjerneverdier. Vi insisterer på ærlighet, integritet og rettferdighet og forplikter oss til å opprettholde og fremme de høyeste etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet. Vi respekterer relevant konkurranselovgivning og det er ikke akseptabelt å utnytte en dominerende markedsposisjon eller å inngå ulovlig prissamarbeid. Hellestø har null toleranse for enhver form for bestikkelser eller korrupsjon.

Interesse­konflikter og konsernets ressurser

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta konsernets interesser til enhver tid. Hvis en ansatt, leder eller styremedlem er av den formening at de kan ha en direkte eller indirekte interessekonflikt med konsernet skal dette tas opp og drøftes med konsernets øverste ledelse. Alle er forpliktet til å ivareta konsernets samlede ressurser og sikre en effektiv utnyttelse av disse. Konsernets ressurser kan brukes til formål som både er lovlig og gunstige for konsernets samlede virksomhet. Tyveri, mislighold eller å kaste bort konsernets ressurser blir ikke tolerert.

Leverandør­kjeden og samarbeids­partnere

Å skjøtte vår egen virksomhet på en etisk og lovlig måte er ikke tilstrekkelig. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere overholder alle relevante lover og regler. Dette betyr at de må drive sin virksomhet i tråd med internasjonale anerkjente og godkjente standarder på viktige områder som antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk. Hellestø har forpliktet seg til bare å samarbeide med partnere som oppfyller disse kravene, og hvis de ikke gjør det, kan det føre til at vi avslutter samarbeidet. For Hellestø er det avgjørende at alle ledd i verdikjeden overholder våre retningslinjer for leverandører. Vi har et nært samarbeid med våre største leverandører, bilimportørene, som gjennomfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører. I så henseende henviser vi til deres nettsider.

Ledelsens og de ansattes ansvar, samt mulig sanksjoner

Ledelsen har ansvar for implementering og informering til de ansatte om deres rettigheter, plikter og ansvar relatert til Code of Conduct. Overtredelser kan rapporteres anonymt til konsernets øverste leder.

Opptreden i strid med de etiske retningslinjene vil bli fulgt opp av konsernet og kan få arbeidsrettslige konsekvenser for den ansatte, herunder muntlige eller skriftlige advarsler, oppsigelse eller avskjed. Alle former for økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon og påvirkningshandel, og andre lovbrudd vil bli politianmeldt og kan få strafferettslig konsekvenser for den ansatte.